Instagram
Facebook
PINTEREST

dH fotografie
Breda
KvK 68655592

Versie november 2020

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan de (rechts)personen waarmee hij een overeenkomst aan wil gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tot uitvoer van een opdracht tussen de fotograaf en de opdrachtgever.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: dH fotografie, KvK 68655592 , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: geschreven of elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. Het bewijs betreffende de ontvangst van de elektronische communicatie ligt ten allen tijde bij de opdrachtgever.
 8. Aw: Auteurswet 1912
 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
 10. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 11. Beelddrager: het medium waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

 Artikel 2 – Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
 2. Offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn 30 dagen  geldig tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht na het herroepen van de offerte niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotograaf zal de de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4 – Aanvaarding van de opdracht

 1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5 – Cadeaubonnen

 1. De fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht

 1. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. De fotograaf levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met de fotograaf en kan extra kosten met zich mee brengen.
 4. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 5. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook en buiten de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na een aparte offerte van meerkosten die door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.
 6. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.
 8. Opdrachtgever dient al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs en wenselijk is om tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7 – Internet

 1. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de naam van de fotograaf genoemd wordt bij de gepubliceerde werken.
 2. De Opdrachtgever zal van de Fotografische Werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
 3. De opdrachtgever zal de fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van zijn website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de fotograaf verstrekken.

Artikel 8 – Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen.
 4. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 5. Levering geschied niet alvorens de betaling voor betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

Artikel 9 – Ontwerp

 1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
 2. De opdrachtgever krijgt na het beschikbaar stellen van de fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd een selectie van de foto’s voor het fotoboek aan fotograaf door te geven. Na deze periode zal de fotograaf zonder overleg een selectie maken.
 3. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat de fotoselectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
 4. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 5. Twee weken na gevraagde wijzigingen legt de fotograaf een nieuw ontwerp voor aan de opdrachtgever.
 6. Fotograaf laat de fotoboeken niet eerder drukken dan de opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
 7. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

Artikel 10 – Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke een billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van het overeengekomen uurtarief en/of andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 – Factuur en betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betreffende factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.
 3. Indien overeengekomen dient tenminste 25% van het totaalbedrag te worden voldaan als aanbetaling voorafgaand aan de opdracht. In geval van bruiloften zal een aanbetaling worden gevraagd, deze dient voorafgaand aan de door fotograaf aangeboden Pre-Wedding Shoot moeten plaatsvinden. In het geval van annulering van de bruidsreportage door de opdrachtgever na de voltooide Pre-Wedding Shoot, zal het reeds aanbetaalde bedrag naar redelijkheid en/of conform de geldende tarieven verrekend worden met de gemaakte kosten met betrekking tot deze Shoot.
 4. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 5. De opdrachtgever verricht de aan de fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met de tussen partijen verrekenbare voorschotten, die hij aan de fotograaf heeft verstrekt.
 6. Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 11.4 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
 7. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op Auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Geen enkel gebruik van het Fotografisch Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.

Artikel 12 – Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf zijn uiterste best doen om voor een vervangende fotograaf te zorgen, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 13 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 2. Klachten na de in de lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot een onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.

Artikel 14 – Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berusten bij  de fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij anders overeengekomen.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
 6. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, nog zijn/haar eigen licentie over te dragen.
 7. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 10. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 11. Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.
 12. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 13. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 15 – Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Artikel 16 – Sublicenties

 1. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 17 – Portretrecht

 1. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, docht niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij de fotograaf schriftelijk bekend gemaakt worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 18 – Rechten van derden

 1. De opdrachtgever die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De opdrachtgever vrijwaart de fotograaf in dit geval van alle aansprakelijkheid.
 2. De fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 20 – Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

 1. De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 21 – Failissement/surseance

 1. Zowel de fotograaf als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Artikel 22 – Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen dH fotografie en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google

Please don't copy content of this page.
if you are interested in one of my pictures, contact me.